ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Stare Kurowo
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Petycja Nr 2024/01 z dnia 06 maja 2024r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Stare Kurowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-05-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz P. Kmiecik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-07-19 13:10:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Maja Graczyk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-07-19 13:16:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Maja Graczyk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-07-19 13:16:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
24 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

PETYCJA OD: Szulc-Efekt sp. z o. o. Prezes Zarządu - Adam Szulc ul. Poligonowa 1 04-051 Warszawa

Akapit nr 1 - brak tytułu

Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST) - w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526.) 
 
Dane Podmiotu wnoszącego petycję znajdują się poniżej oraz w załączonym pliku sygnowanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym - stosownie do dyspozycji Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 162, 1590)  oraz przepisów art. 4 ust. 5 Ustawy o petycjach ( tj. Dz.U. 2018 poz. 870)  
Data dostarczenia  zgodna z dyspozycją art. 61 pkt. 2 Ustawy Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740) 
 
Adresatem Wniosku/Petycji* - jest Organ  ujawniony w komparycji - jednoznacznie identyfikowalny  za pośrednictwem adresu e-mail pod którym odebrano niniejszy wniosek/petycję. Rzeczony adres e-mail uzyskano z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu.
 
W razie wątpliwości co do trybu jaki należy zastosować do naszego pisma - wnosimy o bezwzględne zastosowanie dyspozycji art. 222 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695) 
 
II - Petycja Odrębna 
 
§2) W trybie Ustawy o petycjach (Dz.U.2018.870 tj. z dnia 2018.05.10)  -  biorąc pod uwagę, iż dbałość o zaangażowanie obywatelskie - w wybory samorządowe  -  należy z pewnością do wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji - wnosimy o:
 
§2.1) Wykonanie rekonesansu w obszarze związanym z potrzebą zaangażowania - za pomocą dostępnych technik związanych z kształtowaniem świadomości - Młodych Wyborców w proces zbliżających się wyborów samorządowych tak aby rozbudzone wyborami parlamentarnymi zaangażowanie społeczne - podtrzymać w jak największym stopniu . 
Punktem odniesienia mogą być rewelacyjne wyniki wyborów parlamentarnych - tak szeroko omawiane w mediach i wszelkie metody lege artis - możliwe do zastosowania przez Urzędników i związane z kształtowaniem lokalnej świadomości społecznej. 
 
 
Plan takiego szkolenia i działań oraz kwantyfikacje finansowe -  z uwzględnieniem zasad uczciwej konkurencji można odszukać w szerokiej ofercie szkoleń dostępnych na rynku w sieci Internet, etc . 
 
 
§2.2)   Zaplanowanie wdrożeń, szkoleń i audytów w tym zakresie.  
 
 
Spośród ciekawych propozycji w tym względzie wydają się konferencje i szkolenia wyjazdowe - inter alia: 
11-12 stycznia Krynica Zdrój, Pijalnia Głowna - Konferencja i warsztaty dla Samorządów, przygotowujące do wyborów, więcej: https://tytany.pl/assets/dmfk012024.pdf?fbclid=IwAR09nRtpHYxCU-ajIojgmjzrpyLA89YnXuBQBWzD42WwFxBTIHjakdKQ9iM
gdzie jak piszą Organizatorzy: 
„(…) Burmistrz Miasta Krynica-Zdrój oraz organizator – Gama International; z udziałem Posłów do Parlamentu Krajowego i Europejskiego, Wojewody Małopolskiego, Wojewody Mazowieckiego oraz Starostów i Radnych szczebla wojewódzkiego; mają zaszczyt zaprosić Państwa na kolejną edycję renomowanego wydarzenia Digital Media Forum 2024r., które odbędzie się w dniach 11-12 stycznia 2024r. w Krynicy-Zdrój (…)” 
 
Oczywiście ABY NASZA PETYCJA NIE BYŁA W ŻADNYM RAZIE ŁĄCZONA Z PÓŹNIEJSZYM trybem zamówienia  nie musimy dodawać, że jesteśmy przekonani, iż ewentualne postępowanie dot wyłonienia Usługodawców będących beneficjentem - ewentualnego podnoszenia kwalifikacji urzędników -  będzie prowadzone z uwzględnieniem zasad uczciwej konkurencji - i o wyborze oferenta będą decydować jedynie  ustalone przez decydentów kryteria związane inter alia z aktualnym stanem prawnym, bezpieczeństwem oraz racjonalnym wydatkowaniem środków publicznych.   
 
§2.3) Aby zachować pełną jawność i transparentność działań - wnosimy o opublikowanie treści petycji na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego (Adresata)  - na podstawie art. 8 ust. 1 ww. Ustawy o petycjach   - co jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację wszystkich danych. Chcemy działać w pełni jawnie i transparentnie. 
 
Petycja odrębna - dla ułatwienia i zmniejszenia biurokracji - została dołączona do niniejszego wniosku   - vide -  J. Borkowski (w:) B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania…, s. 668; por. także art. 12 ust. 1 komentowanej ustawy - dostępne w sieci Internet.  - co jak wynika z cytowanego piśmiennictwa nie jest łączeniem trybów. 
 
§3) Wnosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku w trybie §7  Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania s. i wniosków. (Dz. U. z dnia 22 styczna 2002 r. Nr 5, poz. 46) -  na adres    
§4) Wnosimy o to, aby odpowiedź w  przedmiocie powyższych pytań i petycji złożonych na mocy art. 63 Konstytucji RP - w związku z art.  241 KPA, została udzielona - zwrotnie na adres   
§5) Wniosek został sygnowany bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym - stosownie do wytycznych Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2016.1579 dnia 2016.09.29)
 
 
Wnioskodawca: 
Osoba Prawna
Szulc-Efekt sp. z o. o.
Prezes Zarządu - Adam Szulc 
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
nr KRS: 0000059459
Kapitał Zakładowy: 222.000,00 pln 
www.gmina.pl    
 
Dodatkowe informacje:
Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o petycjach (Dz.U.2018.870 t.j. z dnia 2018.05.10) -  osobą reprezentująca Podmiot wnoszący petycję - jest Prezes Zarządu Adam Szulc
Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 5 ww. Ustawy - petycja niniejsza została złożona za pomocą środków komunikacji elektronicznej - a wskazanym zwrotnym adresem poczty elektronicznej jw. 
Adresatem Petycji - jest Organ ujawniony w komparycji - jednoznacznie identyfikowalny  za pomocą uzyskanego z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu - adresu e-mail !
 
 
Zwyczajowy komentarz do Wniosku:
Adresat jest jednoznacznie identyfikowany - na podstawie - unikalnego adresu e-mail opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Jednostki i przypisanego do odnośnego Organu.
Rzeczony adres e-mail - zgodnie z dyspozycją art. 1 i 8 ustawy o dostępie do informacji publicznej - stanowiąc informację pewną i potwierdzoną - jednoznacznie oznacza adresata petycji/wniosku. (Oznaczenie adresata petycji/wniosku) 
Pomimo, iż w rzeczonym wniosku powołujemy się na art. 241 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 , 2052)   -  w naszym mniemaniu - nie oznacza to, że Urząd powinien rozpatrywać niniejsze wnioski w trybie KPA  - należy w tym przypadku zawsze stosować art. 222 KPA. 
W opinii Wnioskodawcy Urząd powinien w zależności od dokonanej interpretacji treści pisma  - procedować nasze wnioski  -  ad exemplum w trybie Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05)  lub odpowiednio Ustawy o dostępie do informacji publicznej (wynika to zazwyczaj z jego treści i powołanych podstaw prawnych) - lub stosować art. 222KPA 
Zatem - wg. Wnioskodawcy niniejszy wniosek może być jedynie fakultatywnie rozpatrywany - jako optymalizacyjny w związku z art. 241 KPA. 
W naszych wnioskach/petycjach  często powołujemy sie na  wzmiankowany art. 241 KPA - scilicet: "Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.” - w sensie możliwości otwarcia procedury sanacyjnej. 
Każdy Podmiot mający styczność z Gminą  - ma prawo i obowiązek - usprawniać struktury administracji samorządowej i każdy Podmiot bez wyjątku ma obowiązek walczyć o lepszą przyszłość dla Polski. 
Zatem pomimo formy zewnętrznej - Decydenci mogą/powinni dokonać własnej interpretacji  pisma - zgodnie z brzmieniem art. 222 KPA. 
 
Nazwa Wnioskodawca/Petycjodawca - jest dla uproszczenia stosowna jako synonim nazwy “Podmiot Wnoszący Petycję” - w rozumieniu art. 4 ust. 4 Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) 
 
Pozwalamy sobie również przypomnieć, że  ipso iure art. 2 ust. 2 Ustawy o dostępie do informacji publicznej “ (…) Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego.
 
Wnioskodawca   - pro forma podpisał - niniejszy wniosek -  bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym  (w załączeniu stosowne pliki) - choć według aktualnego orzecznictwa brak podpisu elektronicznego nie powoduje bezprzedmiotowości wniosku, stosownie do orzeczenia: Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie I OSK 1277/08.  Podkreślamy jednocześnie, iż przedmiotowy wniosek traktujemy jako próbę usprawnienia organizacji działania Jednostek Administracji Publicznej  - w celu lepszego zaspokajania potrzeb ludności. Do wniosku dołączono plik podpisany bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zawiera on taką samą treść, jak ta która znajduje się w niniejszej wiadomości e-mail.  Weryfikacja podpisu i odczytanie pliku wymaga posiadania oprogramowania, które bez ponoszenia opłat, można uzyskać na stronach WWW podmiotów - zgodnie z ustawą, świadczących usługi certyfikacyjne. 
 
Celem naszych wniosków jest - sensu largo - usprawnienie, naprawa - na miarę istniejących możliwości - funkcjonowania struktur Administracji Publicznej - głownie w Gminach/Miastach  - gdzie jak wynika z naszych wniosków - stan faktyczny wymaga wszczęcia procedur sanacyjnych. 
 
Zdaniem Wnioskodawcy - w Jednostkach Pionu Administracji Rządowej - stan faktyczny jest o wiele lepszy.  
 
 
Zwracamy uwagę, że Ustawodawca do tego stopnia stara się - poszerzyć spektrum możliwości porównywania cen i wyboru różnych opcji rynkowych oraz przeciwdziałać korupcji w Administracji Publicznej - że nakazał w §6 ust. 2 pkt. 2 załącznika nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, (…) (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2011 r.) -  archiwizowanie, również wszystkich niezamówionych ofert, a co dopiero petycji i wniosków optymalizacyjnych. Cieszy nas ten fakt niemiernie, przyczyni się z pewnością do większej rozwagi w wydatkowaniu środków publicznych. 
Duża ilość powoływanych przepisów prawa w przedmiotowym wniosku, wiąże się z tym, że chcemy uniknąć wyjaśniania intencji i podstaw prawnych w rozmowach telefonicznych - co rzadko, ale jednak, ciągle ma miejsce w przypadku nielicznych JST.
Jeżeli JST nie zgada się z powołanymi przepisami prawa, prosimy aby zastosowano podstawy prawne akceptowane przez JST.
Dobro Petenta i jawność życia publicznego jest naszym nadrzędnym celem, dlatego staramy się również upowszechniać zapisy Ustawowe dotyczące Wnioskowania. Kwestie te Ustawodawca podkreślił i uregulował w art. 63 Konstytucji RP: "Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej." oraz w art. 54 ust. 1 Konstytucji RP "Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji."
 
Pamiętajmy również o przepisach zawartych inter alia: w art. 225 KPA: "§ 1. Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych. § 2. Organy państwowe, organy jednostek samorządu terytorialnego i inne organy samorządowe oraz organy organizacji społecznych są obowiązane przeciwdziałać hamowaniu krytyki i innym działaniom ograniczającym prawo do składania skarg i wniosków lub dostarczania informacji - do publikacji - o znamionach skargi lub wniosku.”
Jeśli do przedmiotowego wniosku dołączono petycję - należy uznać, że Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o petycjach ( tj. Dz.U. 2018 poz. 870)  -  osobą reprezentująca Podmiot wnoszący petycję - jest Prezes Zarządu wskazany w stopce 
*Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 5 ww. Ustawy - petycja niniejsza została złożona za pomocą środków komunikacji elektronicznej - a wskazanym zwrotnym adresem poczty elektronicznej jest skrzynka poczty elektronicznej Adresata ujawniona w BIP i z BIP pozyskana przez wnioskodawcę/petycjodawcę, etc 
 
 
Adresatem Petycji - jest Organ ujawniony w komparycji.
Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST)  - w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym
Eksperci NIK piszą: "Niewielka liczba składanych wniosków o udzielenie informacji publicznej, liczba skarg złożonych do WSA, jak również liczba pozwów złożonych do sądów rejonowych, świadczyć może o braku zainteresowania w egzekwowaniu powszechnego prawa do informacji publicznej. Z drugiej strony, realizację tego prawa utrudniają podmioty zobowiązane do pełnej przejrzystości swojego działania, poprzez nieudostępnianie wymaganej informacji publicznej" [Protokół pokontrolny dostępny w sieci Internet: LBY-4101-09/2010]. Mamy nadzieję, zmienić powyższą ocenę, być może nasz wniosek choć w niewielkim stopniu – przyczyni się do zwiększenia tych wskaźników.
 
Postulujemy, ABY NASZA PETYCJA NIE BYŁA W ŻADNYM RAZIE ŁĄCZONA Z ewentualnym PÓŹNIEJSZYM jakimkolwiek trybem zamówienia  nie musimy dodawać, że mamy nadzieję, iż wszelkie ewentualne postępowania będą  prowadzone z uwzględnieniem zasad uczciwej konkurencji - i o wyborze oferenta będą decydować jedynie ustalone przez decydentów kryteria związane inter alia z parametrami ofert oraz ceną. 
 
Oczywiście - wszelkie ewentualne postępowania - ogłoszone przez Jednostkę Administracji Publicznej - będące następstwem niniejszego wniosku - należy przeprowadzić zgodnie z rygorystycznymi zasadami wydatkowania środków publicznych -  z uwzględnieniem stosowania zasad uczciwej konkurencji, przejrzystości i transparentności -  zatem w pełni lege artis. 
Ponownie sygnalizujemy, że do wniosku dołączono plik podpisany  kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  Weryfikacja podpisu i odczytanie pliku wymaga posiadania oprogramowania, które bez ponoszenia opłat, można uzyskać na stronach WWW podmiotów - zgodnie z ustawą, świadczących usługi certyfikacyjne. 
* - niepotrzebne - pominąć 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Stare Kurowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-01-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Adam Szulc
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-01-09 09:14:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Maja Graczyk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-01-09 09:14:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Maja Graczyk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-01-10 08:14:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1928 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

PETYCJA OD: Szulc-Efekt sp. z o. o. Prezes Zarządu - Adam Szulc ul. Poligonowa 1 04-051 Warszawa

Akapit nr 1 - brak tytułu

Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST) - w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526.) 
 
 
Dane Podmiotu wnoszącego petycję znajdują się poniżej oraz w załączonym pliku sygnowanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym - stosownie do dyspozycji Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 162, 1590)  oraz przepisów art. 4 ust. 5 Ustawy o petycjach ( tj. Dz.U. 2018 poz. 870)  
Data dostarczenia  zgodna z dyspozycją art. 61 pkt. 2 Ustawy Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740) 
 
Adresatem Wniosku/Petycji* - jest Organ  ujawniony w komparycji - jednoznacznie identyfikowalny  za pośrednictwem adresu e-mail pod którym odebrano niniejszy wniosek/petycję. Rzeczony adres e-mail uzyskano z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu.
 
W razie wątpliwości co do trybu jaki należy zastosować do naszego pisma - wnosimy o bezwzględne zastosowanie dyspozycji art. 222 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695) 
 
Preambuła Wniosku/Petycji*:
 
Wprowadzenie:
 
Nawiązując do  UCHWAŁY NR 28 RADY MINISTRÓW z dnia 18 lutego 2021 r. dotyczącej Programu otwierania danych na lata 2021–2027 oraz odnosząc się do strategicznego dokumentu "Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa (PZIP)", który zakłada dostarczenie wysokiej jakości e-usług społeczeństwu oraz tworzenie spójnego systemu informacyjnego państwa - pragniemy zwrócić uwagę Decydentów - na temat  możliwości wprowadzenia Robotic Process Automation (RPA) w samorządach. 
 
Automatyzacja procesów w administracji samorządowej za pomocą RPA przyniesie liczne korzyści, które wpisują się w cele zarówno Uchwały, jak i PZIP. Po pierwsze, umożliwi to realizację usług w sposób bardziej efektywny, skracając czas ich realizacji nawet o 50%, co zdecydowanie odpowiada celom PZIP w zakresie dostarczania e-usług w sposób efektywny pod względem jakości i kosztów. 
Roboty działające w ramach RPA będą pracować zgodnie z zadanymi instrukcjami, co zminimalizuje ryzyko pomyłek ludzkich, redukując błędy w urzędach nawet o 80%. Taka poprawa jakości usług z pewnością przyczyni się do zwiększenia satysfakcji użytkowników, co jest jednym z kluczowych wskaźników sukcesu PZIP.
 
Dodatkowo, automatyzacja pozwoli świadczyć niektóre usługi przez całą dobę, zwiększając dostępność dla obywateli o 24%. To z kolei wpisuje się w dążenie do zapewnienia wysokiej jakości e-usług publicznych, jak opisano w PZIP. Dzięki elastyczności RPA, samorządy będą mogły szybko dostosowywać się do zmieniających się potrzeb czy regulacji, skracając czas reakcji na zmiany nawet o 40%. W perspektywie długoterminowej, RPA pozwoli samorządom oszczędzić do 30% kosztów operacyjnych.
 
Podsumowując, wprowadzenie RPA w samorządach jest w pełni zgodne z celami zarówno Uchwały, jak i PZIP, i przyniesie konkretne korzyści dla administracji samorządowej oraz obywateli. 
 
RPA (Robotic Process Automation) w samorządach pozwala uzyskać szereg korzyści, które przekładają się na lepsze funkcjonowanie administracji i zmniejszenie ponoszonych przez Podatników - kosztów publicznych.
 
 
W rezultacie, wprowadzenie RPA może przyczynić się do bardziej efektywnego, dokładnego i ekonomicznego zarządzania zasobami i obsługą obywateli.
 
Zatem - zarówno w interesie Decydentów jak i Obywateli (Podatników) powinno być permanentne - promowanie rozwiązań optymalizujących funkcjonowanie administracji Publicznej. 
Takie działanie - zdaniem wnioskodawcy - idealnie wpisuje się w dyspozycje art 241 KPA -  "Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.”  etc
Zatem warto sprawdzać stan faktyczny panujący w Urzędach w tej mierze i monitować poziom implementacji tego typu rozwiązań. 
 
Dobrym przykładem są udane wdrożenia w Jednostkach Administracji Publicznej, wraz z ogólnie dostępnym bogatym piśmiennictwem zawierającym opisy i analizy  -  przeprowadzone -  szczególnie pod kątem uzyskanych oszczędności w wydatkowaniu środków publicznych oraz oszczędności roboczogodzin pracy Urzędników. 
Bogaty opis udanych wdrożeń można wyszukać na stronach Jednostek Administracji Publicznej - ponadto  szereg portali branżowych - zamieszcza specjalistyczne materiały oraz analizy dot. potrzeb i korzyści wynikających z automatyzacji procesów w urzędach i jednostkach publicznych. 
 
Ad exemplum: 
Sejm uchwalił projekt ustawy mający na celu automatyzację pewnych procesów w Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Nowe przepisy, opracowane przez resort finansów, wprowadzą system e-Urząd Skarbowy (e-US), umożliwiający dwustronną komunikację między KAS a podatnikami. Użytkownicy e-US będą mogli załatwiać sprawy podatkowe online oraz uzyskiwać bezpłatne zaświadczenia. System e-US zastąpi obecnie używany Portal Podatkowy i będzie równie ważny prawnie jak tradycyjne metody załatwiania spraw. 
Dodatkowo wprowadzony zostanie system "e-Koncesje" do elektronicznego wydawania koncesji i zezwoleń. 
 
Udane Wdrożenie 2: 
Urząd Miasta Bydgoszczy z sukcesem zastosował robotyzację w obsłudze faktur, korzystając z technologii RPA (Robotic Process Automation) - Automatyzacji Procesów Biznesowych. Nowe podejście pozwoliło na skuteczne zarządzanie fakturami, eliminując wcześniejsze opóźnienia w płatnościach oraz błędy wynikające z ręcznego przetwarzania. Dzięki automatyzacji, urzędnicy zostali uwolnieni od żmudnych i powtarzalnych zadań, skupiając się na bardziej kreatywnych obowiązkach. Dodatkowo, robot zbiera i analizuje dane dotyczące zużycia energii elektrycznej, umożliwiając efektywniejsze zarządzanie energią w mieście, co przekłada się na obniżenie kosztów dla budżetu. Inicjatywa nie tylko przynosi oszczędności, ale także ulepsza jakość usług i poprawia wydajność pracy.
Rzeczone opracowanie można streścić zdaniem - ‚(…)  żmudne i powtarzalne zadanie - nie powinny być przeznaczone dla Urzędników ale dla robotów...’:  więcej… vide - Przykład wdrożeń w UM Bydgoszcz
 
W wielu urzędach gmin, miastach i innych jednostkach samorządu terytorialnego nadal nie rozwiązano problemów związanych z integracją oraz interoperacyjnością używanych systemów teleinformatycznych. Problemy w tym zakresie i brak efektywnych rozwiązań kumulują się od lat - choć cały czas obowiązuje jeszcze Rozporządzenie Rady Ministrów z  dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U.2017.2247 t.j. z 2017.12.05), a już w niedalekiej przyszłości zakończy się vacatio legis dot. Dyrektywy 2022/2555 w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa na terytorium Unii - zwanej -  jako NIS2. 
 
W Serwisie Samorządowym Polskiej Agencji Prasowej - można zapoznać się z ciekawą tezą: 
„(…) Cyfryzacja w urzędach miast w Polsce przebiega nierównomiernie – wynika z raportu Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR. Chociaż 77% urzędów oferuje e-usługi dla mieszkańców, większość z nich umożliwia jedynie składanie wniosków czy deklaracji online. Miasta większe oferują znacznie więcej e-usług niż te mniejsze, z 27% małych miast nie oferujących ich w ogóle. Istnieje także problem z dostępnością i zrozumiałością informacji o e-usługach oraz brakiem skoordynowanej strategii cyfryzacji na poziomie miast. Mimo że pandemia przyspieszyła cyfryzację, wciąż brakuje systemowego i długofalowego podejścia do tej problematyki. (…)” 
…więcej… vide: Serwis Samorządowy PAP: 
 
Analizę kolejnych - wybranych przez Wnioskodawcę przykładów można wykonać na podstawie materiałów zawartych in fine - niniejszego pisma. 
 
Nasze wcześniejsze akcje  wskazywały na pilną potrzebę kompleksowego zabezpieczenia cybernetycznego w Urzędach, zwłaszcza w kontekście zbliżającego się końca vacatio legis dotyczącego wdrożenia Dyrektywy 2022/2555, znaną jako NIS2, która ma na celu wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Unii Europejskiej.
 
W ciągu ostatniej dekady nasze petycje i wnioski skierowane do różnych Gmin i Miast ujawniły, że obecny stan w zakresie bezpieczeństwa IT jest daleki od idealnego. 
 
Analiza odpowiedzi potwierdziła, że obserwacje Najwyższej Izby Kontroli dotyczące nieodpowiedniego stanu bezpieczeństwa w Gminach/Miastach są trafne. Gros  Gmin nie spełniała wymogów ustawowych zawartych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. dotyczącym Krajowych Ram Interoperacyjności (Dz.U.2017.2247 z 2017.12.05).
 
Dlatego biorąc pod uwagę powyższe, oraz uzasadniony społecznie - interes pro publico bono, wnosimy: 
 
§1) Na mocy art. 61 Konstytucji RP, w trybie art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit c Ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 902) - wnosimy o udzielnie informacji publicznej w przedmiocie: 
Czy w ciągu ostatnich trzech lat Kierownik JST  - przeprowadził audyt, analizę lub planował wykonywanie kompleksowych i systematycznych działań zmierzających do stopniowej integracji systemów teleinformatycznych funkcjonujących w Urzędzie?
 
§1.1) W trybie wyżej wymienionych podstaw prawnych wnosimy o udostępnienie informacji publicznej na temat, czy w ciągu ostatnich 3 lat Urząd podjął działania związane z automatyzacją procesów pomiędzy różnymi systemami teleinformatycznymi w celu usprawnienia pracy wewnętrznej oraz komunikacji z obywatelami?
 
§1.2) Jeśli odpowiedź jest twierdząca wnosimy o udostępnienie ogólnych informacji publicznych pozwalających oszacować stan zaawansowania realizacji zadań w tym obszarze - inter alia: w ramach jakich systemów podjęto rzeczoną próbę automatyzacji, jaki zakres osiągnięto, czy działania zostały poparte analizą technologiczną, ewentualnie z jakiego narzędzia RPA korzystano? etc 
 
§1.3)   Na mocy art. 61 Konstytucji RP, w trybie art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit c Ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 902) - wnosimy o udzielenie informacji publicznej w przedmiocie - osiągniętych celów związanych z automatyzacją, inter alia jakie oprogramowanie i systemy udało się zintegrować, etc oraz ewentualne inne informacje istotne z punktu widzenia udzielającego informacji publicznej pozwalające oszacować stopień informatyzacji i automatyzacji urzędu w ramach analizowanego obszaru ?
 
Wnioskodawca ma na myśli zadania związane  z integracją systemów teleinformatycznych i ich interoperacyjności - w szczególności w kontekście potrzeby sprostania wymaganiom w zakresie kompleksowego zapewnienia cyberbezpieczeństwa w Urzędzie w ramach kończącego się vacatio legis dot. wdrożenia Dyrektywy 2022/2555 w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa  na terytorium Unii - zwanej jako NIS2. 
W kontekście analizy dokumentów wnioskodawcy wydaje się wręcz że w nomenklaturze Dyrektywy z powodzeniem mogłby się znaleźć dopisek (...) w tym automatyzacji  (...) Powoli będzie kończył się 21 miesięczny okres na implementację odnośnych dyspozycji w Jednostkach Administracji Publicznej na terenie RP.  Jak wiadomo obecnie w zakresie ogólnym kwestie te reguluje Rozporządzenie  Rady Ministrów z  dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U.2017.2247 t.j. z 2017.12.05)
 
§1.4) Jeśli odpowiedź jest przecząca -  na mocy art. 61 Konstytucji RP, w trybie art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit a (" Udostępnieniu podlega informacja (..)  zamierzeniach działań władzy ustawodawczej oraz wykonawczej”) Ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 902)  - wnosimy o udzielenie informacji publicznej w przedmiocie - czy Urząd zamierza w ciągu najbliższego roku - przeprowadzić audyt technologiczny systemów informatycznych pod kątem automatyzacji oraz ww. Dyrektywy 2022/2555.
Z informacji uzyskanych przez Wnioskodawcę na rynku funkcjonują nawet oferty bezpłatnych audytów w tym przedmiocie. 
 
§1.4.1) Jeśli odpowiedź dot §1.3. jest twierdząca wnosimy o podanie danych kontaktowych Urzędnika, który w zakresie powierzonych mu zadań i wykonywanych kompetencji nadzoruje sprawy związane z zadaniami dotyczącymi tego obszaru wypełniania zadań publicznych - sensu largo, etc  - scilicet:  (Imię i nazwisko, adres do korespondencji e-mail, tel. i stanowisko służbowe Urzędnika) 
 
§1.4.1) Jeśli odpowiedź dot §1.3. jest przecząca wnosimy o udzielnie informacji publicznej - w max. trzech zdaniach o podanie powodu, który jest przyczyną bierności  w tym obszarze usprawniania organizacji i ulepszania pracy Urzedu? 
Wnioskodawca pozwala sobie jeszcze raz zauważyć, że wg. informacji pochodzących z Urzędów, które wykonały już pierwsze działania w tej mierze oraz wyżej wzmiankowanego piśmiennictwa - automatyzacja - przyczynia się do znacznego zmniejszenia kosztów publicznych. 
 
 
§2) Jeśli odpowiedź dot. §1.3  jest twierdząca - na mocy art. 61 Konstytucji RP, w trybie art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit a (" Udostępnieniu podlega informacja (..)  zamierzeniach działań władzy ustawodawczej oraz wykonawczej”) Ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 902) - wnosimy o udzielnie informacji publicznej - w max. trzech zdaniach - Jakie są główne wnioski, jakie potrzeby i jakie cele oraz ewentualne, zakładane -  etapy kolejnych działań wynikające z przeprowadzonej analizy o której mowa w §1 przedmiotowego wniosku? 
 
§2.1) Czy został wstępnie oszacowany budżet na ten cel zarówno w tym jak również w przyszłym roku i jakie są przedmiotowe odnośne szacunki finasowe? 
 
§2.1.1) Czy wstępnie oszacowany budżet na ten cel jest powiązany z dofinansowaniem? 
 
§2.3) Czy planowane działania w okresie najbliższych pięciu lat zawierają również automatyzację procesów w Urzędzie z wykorzystaniem oprogramowań klasy RPA (Robotic Process Automation) ? 
 
§2.4) na mocy art. 61 Konstytucji RP, w trybie art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit a (" Udostępnieniu podlega informacja (..)  zamierzeniach działań władzy ustawodawczej oraz wykonawczej”) Ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 902) - wnosimy o udzielnie informacji publicznej - czy Urząd zamierza uzyskiwać informacje - funkcjonujące w obiegu publicznym - w przedmiocie ewentualnych programów dotacyjnych, które dotyczą cyfryzacji administracji publicznej? 
 
Uzasadnienie Wniosku: 
Robotyzacja w zakresie usług publicznych generuje spore oszczędności również w związku z możliwością tworzenia wstępnej treści pism kierowanych do Interesantów czy tworzeniem list i rejestrów i założeń - niezbędnych do płynniejszego procedowania załatwianych spraw oraz pomocnych przy wypełnianiu przez Gminy - powierzonych zadań publicznych finansowanych z pieniędzy Podatników. 
W niektórych urzędach na ternie Kraju - pozwoliło to już na zaoszczędzenie sporych środków publicznych o czym można czytać w bogatym piśmiennictwie dostępnym w sieci Internet. 
Nie ulega wątpliwości, że powyżej sygnalizowane zastosowania wypełniają założenia art. 241 KPA - zatem nasz wniosek par excellence koresponduje  z uzasadnionym interesem społecznym pro publico bono
Notabene Wnioskodawca pozwoli sobie zauważyć, że oprogramowanie tego typu służy w hrabstwach w USA, w odpowiednikach JST w Krajach UE i w niektórych większych Urzędach Miejskich w Kraju (o czym szerzej można czytać w załączonych do niniejszego wniosku - przykładach wdrożeń) - do wstępnego przygotowywania odpowiedzi i dekretowania ich ex officio - na bazie analizy olbrzymich ilości informacji publicznych zgromadzonych w BIP’ach a także inter alia   do zarządzania obiegiem dokumentów.
 
 
II - Petycja Odrębna 
 
§2.1p) W trybie Ustawy o petycjach (Dz.U.2018.870 tj. z dnia 2018.05.10)  -  biorąc pod uwagę, oszczędności w wydatkowaniu środków publicznych oraz w oszczędności w roboczogodzinach pracy Urzędników jakie osiągają urzędy, które intensywnie i skutecznie wdrażają procesy informatyzacji, integracji oprogramowania i automatyzacji procedur co  należy z pewnością do wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji - wnosimy o:
§2.2p)  dokonanie analizy  rodzącego się rynku usług związanych z automatyzacją i robotyzacją w kontekście ewentualnego bezpłatnego przeprowadzenia audytu technologicznego w Urzędzie mającego na celu zidentyfikowanie możliwości wprowadzenia automatyzacji w różnych obszarach powierzonych gminie zadań publicznych. 
 
Zdaniem składającego petycję - po wykonaniu takiego bezpłatnego audytu technologicznego Decydenci mogliby oszacować w ramach wykonanego rekonesansu zainicjowanego niniejszą petycją -   oszczędności, które mogłyby wyniknąć z takiej automatyzacji, zdefiniować obszary podatne na błędy i definicją obszarów, w których wprowadzenie rozwiązań automatyzacyjnych przyczyniłoby się do oszczędności i usprawnienia pracy w gminie 
 
Z szerszą tematyką tego typu oraz z możliwościami wykonania darmowych audytów technologicznych można zapoznać się w sieci Internet inter alia na stornach WWW Usługodawców - dla przykładu: https://samorzad.g1ant.com  etc 
 
§2.3p)   Zaplanowanie permanentnego  podnoszenia kwalifikacji pracowników w tym zakresie w ramach szkoleń i audytów w omawianym obszarze  również na mocy kwantyfikacji dokonanych w ramach art. 29 Ustawy o z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych t.j. (Dz. U. z 2022 r. poz. 530)   
 
Uzasadnienie petycji: 
Zdaniem Wnioskodawcy Gmina powinna kompletować materiały i know-how w tym zakresie - zbierać informacje dotyczące możliwości uzyskania dofinansowania z programów regionalnych lub unijnych oraz śledzić inicjatywy rządowe i sektorowe skierowane do miast i gmin w zakresie automatyzacji, a także wytypować osobę w Urzędzie (jeśli jeszcze do tej pory jej nie wskazano)  -  do koordynacji działań w tym zakresie. 
 
 
Oczywiście ABY NASZA PETYCJA NIE BYŁA W ŻADNYM RAZIE ŁĄCZONA Z PÓŹNIEJSZYM ewentualnym trybem zamówienia  nie musimy dodawać, że jesteśmy przekonani, iż postępowanie będzie prowadzone z uwzględnieniem zasad uczciwej konkurencji - i o wyborze oferenta będą decydować jedynie  ustalone przez decydentów kryteria związane inter alia z aktualnym stanem prawnym, bezpieczeństwem oraz racjonalnym wydatkowaniem środków publicznych.   
Zawsze powinny decydować przejrzyste i transparentne oraz jasno określone a priori przez Urząd zasady oraz zasady uczciwej konkurencji przy racjonalnym wydatkowaniu środków publicznych.
 
§2.4p) Aby zachować pełną jawność i transparentność działań - wnosimy o opublikowanie treści petycji na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego (Adresata)  - na podstawie art. 8 ust. 1 ww. Ustawy o petycjach   - co jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację wszystkich danych. Chcemy działać w pełni jawnie i transparentnie. 
 
Petycja odrębna - dla ułatwienia i zmniejszenia biurokracji - została dołączona do niniejszego wniosku   - vide -  J. Borkowski (w:) B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania…, s. 668; por. także art. 12 ust. 1 komentowanej ustawy - dostępne w sieci Internet.  - co jak wynika z cytowanego piśmiennictwa nie jest łączeniem trybów. 
 
§4) Wnosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku w trybie §7  Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania s. i wniosków. (Dz. U. z dnia 22 styczna 2002 r. Nr 5, poz. 46) -  na adres  
§5) Wnosimy o to, aby odpowiedź w  przedmiocie powyższych pytań i petycji złożonych na mocy art. 63 Konstytucji RP - w związku z art.  241 KPA, została udzielona - zwrotnie na adres  
§6) Wniosek został sygnowany bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym - stosownie do wytycznych Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2016.1579 dnia 2016.09.29)
 
Dodatkowe materiały, o których wzmiankowano w treści wniosku: 
 
Robotyzacja procesów w Jednostkach Samorządu Terytorialnego w Polsce odnosi się do zastąpienia ludzkich pracowników przez technologie, w celu realizacji prostych, powtarzalnych zadań. Jest to odpowiedź na potrzebę zwiększenia wydajności oraz minimalizacji błędów. Miasta, takie jak Bydgoszcz, Łódź czy Lublin, już z sukcesem wprowadziły takie rozwiązania, automatyzujące zadania od zarządzania fakturami po budżetowanie projektów miejskich.
Bydgoszcz zastosowała roboty w procesach rozliczania energii elektrycznej, podczas gdy Łódź skupiła się na zrobotyzowaniu procesów związanych z partycypacją społeczną. Lublin natomiast zautomatyzował zadania w Wydziale Strategii i Przedsiębiorczości, szczególnie w zakresie zarządzania projektami miejskimi.
Zgodnie z analizami międzynarodowymi, robotyzacja przynosi znaczące korzyści nie tylko w Polsce, ale również za granicą. Miasta na całym świecie korzystają z technologii, aby działać bardziej efektywnie i zwiększać satysfakcję mieszkańców.
Zalety robotyzacji to nie tylko oszczędność czasu i pieniędzy, ale także możliwość skupienia ludzkich zasobów na bardziej kreatywnych i ambitnych projektach. Warto rozważyć wprowadzenie takich rozwiązań również w innych jednostkach samorządowych.
 
Link do artykułu: 
 
 
Artykuł dotyczy poziomu cyfryzacji w samorządowych urzędach, ze szczególnym uwzględnieniem Urzędu Miasta Wrocławia. Mariusz Kiciński z wrocławskiego magistratu podkreśla, że obecnie wykorzystuje się jedynie około 50-60% możliwości wdrożenia systemów teleinformatycznych do oferowania e-usług. Przyczyny tego stanu to między innymi ograniczenia budżetowe, wydłużone procedury przetargowe i procesy decyzyjne. Ponadto, choć centralizacja e-usług przez KPRM wnosi pewne standardy i zabezpieczenia, ma też swoje ograniczenia, takie jak brak uwzględnienia specyfiki lokalnej oraz problemów z integracją. Aby usprawnić i zwiększyć poziom cyfryzacji, samorządy potrzebują m.in. szybszych zmian legislacyjnych, współpracy ze specjalistami oraz środków finansowych. Ważne są także szkolenia dla pracowników i dostosowanie e-usług do potrzeb różnych grup użytkowników, w tym osób starszych i z niepełnosprawnościami.
 
 
W obszernym 60 stronicowym raporcie dokonamy przez Obserwatorium Polityki Miejskiej dot. Cyfryzacji urzędów miast jest napisane o tym, że transformacja cyfrowa w polskich miastach napotyka na problemy związane z brakiem dokumentów strategicznych i nieskoordynowanym podejściem. Aż 60% badanych miast nie posiada strategii dotyczącej cyfryzacji, co wskazuje na niewystarczającą wagę przywiązywaną do tego zagadnienia. Mimo większego zainteresowania w dużych ośrodkach, cyfryzacja jest często tylko elementem ogólnych strategii rozwoju. Wyniki wskazują, że tylko 15% gmin ma strategię smart city, a 9% dotyczy transformacji cyfrowej. Struktury urzędów rzadko zawierają jednostki odpowiedzialne za sprawy cyfrowe. Małe miasta znacząco odstają od większych w zakresie cyfryzacji, oferując mniej e-usług i rzadziej uwzględniając cyfryzację w swoich dokumentach. Bez wsparcia, różnice te mogą się pogłębiać.
 
 
 
Wnioskodawca: 
Osoba Prawna
Szulc-Efekt sp. z o. o.
Prezes Zarządu - Adam Szulc 
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
nr KRS: 0000059459
Kapitał Zakładowy: 222.000,00 pln 
 
 
Dodatkowe informacje:
Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o petycjach (Dz.U.2018.870 t.j. z dnia 2018.05.10) -  osobą reprezentująca Podmiot wnoszący petycję - jest Prezes Zarządu Adam Szulc
Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 5 ww. Ustawy - petycja niniejsza została złożona za pomocą środków komunikacji elektronicznej - a wskazanym zwrotnym adresem poczty elektronicznej jest:   
Adresatem Petycji - jest Organ ujawniony w komparycji - jednoznacznie identyfikowalny  za pomocą uzyskanego z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu - adresu e-mail !
 
Zwyczajowy komentarz do Wniosku:
Adresat jest jednoznacznie identyfikowany - na podstawie - unikalnego adresu e-mail opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Jednostki i przypisanego do odnośnego Organu.
Rzeczony adres e-mail - zgodnie z dyspozycją art. 1 i 8 ustawy o dostępie do informacji publicznej - stanowiąc informację pewną i potwierdzoną - jednoznacznie oznacza adresata petycji/wniosku. (Oznaczenie adresata petycji/wniosku) 
Pomimo, iż w rzeczonym wniosku powołujemy się na art. 241 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 , 2052)   -  w naszym mniemaniu - nie oznacza to, że Urząd powinien rozpatrywać niniejsze wnioski w trybie KPA  - należy w tym przypadku zawsze stosować art. 222 KPA. 
W opinii Wnioskodawcy Urząd powinien w zależności od dokonanej interpretacji treści pisma  - procedować nasze wnioski  -  ad exemplum w trybie Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05)  lub odpowiednio Ustawy o dostępie do informacji publicznej (wynika to zazwyczaj z jego treści i powołanych podstaw prawnych) - lub stosować art. 222KPA 
Zatem - wg. Wnioskodawcy niniejszy wniosek może być jedynie fakultatywnie rozpatrywany - jako optymalizacyjny w związku z art. 241 KPA. 
W naszych wnioskach/petycjach  często powołujemy sie na  wzmiankowany art. 241 KPA - scilicet: "Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.” - w sensie możliwości otwarcia procedury sanacyjnej. 
Każdy Podmiot mający styczność z Gminą  - ma prawo i obowiązek - usprawniać struktury administracji samorządowej i każdy Podmiot bez wyjątku ma obowiązek walczyć o lepszą przyszłość dla Polski. 
Zatem pomimo formy zewnętrznej - Decydenci mogą/powinni dokonać własnej interpretacji  pisma - zgodnie z brzmieniem art. 222 KPA. 

Nazwa Wnioskodawca/Petycjodawca - jest dla uproszczenia stosowna jako synonim nazwy “Podmiot Wnoszący Petycję” - w rozumieniu art. 4 ust. 4 Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) 

Pozwalamy sobie również przypomnieć, że  ipso iure art. 2 ust. 2 Ustawy o dostępie do informacji publicznej “ (…) Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego.

Wnioskodawca   - pro forma podpisał - niniejszy wniosek -  bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym  (w załączeniu stosowne pliki) - choć według aktualnego orzecznictwa brak podpisu elektronicznego nie powoduje bezprzedmiotowości wniosku, stosownie do orzeczenia: Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie I OSK 1277/08.  Podkreślamy jednocześnie, iż przedmiotowy wniosek traktujemy jako próbę usprawnienia organizacji działania Jednostek Administracji Publicznej  - w celu lepszego zaspokajania potrzeb ludności. Do wniosku dołączono plik podpisany bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zawiera on taką samą treść, jak ta która znajduje się w niniejszej wiadomości e-mail.  Weryfikacja podpisu i odczytanie pliku wymaga posiadania oprogramowania, które bez ponoszenia opłat, można uzyskać na stronach WWW podmiotów - zgodnie z ustawą, świadczących usługi certyfikacyjne. 

Celem naszych wniosków jest - sensu largo - usprawnienie, naprawa - na miarę istniejących możliwości - funkcjonowania struktur Administracji Publicznej - głownie w Gminach/Miastach  - gdzie jak wynika z naszych wniosków - stan faktyczny wymaga wszczęcia procedur sanacyjnych. 

W Jednostkach Pionu Administracji Rządowej - stan faktyczny jest o wiele lepszy.  


Zwracamy uwagę, że Ustawodawca do tego stopnia stara się - poszerzyć spektrum możliwości porównywania cen i wyboru różnych opcji rynkowych oraz przeciwdziałać korupcji w Administracji Publicznej - że nakazał w §6 ust. 2 pkt. 2 załącznika nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, (…) (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2011 r.) -  archiwizowanie, również wszystkich niezamówionych ofert, a co dopiero petycji i wniosków optymalizacyjnych. Cieszy nas ten fakt niemiernie, przyczyni się z pewnością do większej rozwagi w wydatkowaniu środków publicznych. 
Duża ilość powoływanych przepisów prawa w przedmiotowym wniosku, wiąże się z tym, że chcemy uniknąć wyjaśniania intencji i podstaw prawnych w rozmowach telefonicznych - co rzadko, ale jednak, ciągle ma miejsce w przypadku nielicznych JST.
Jeżeli JST nie zgada się z powołanymi przepisami prawa, prosimy aby zastosowano podstawy prawne akceptowane przez JST.
Dobro Petenta i jawność życia publicznego jest naszym nadrzędnym celem, dlatego staramy się również upowszechniać zapisy Ustawowe dotyczące Wnioskowania. Kwestie te Ustawodawca podkreślił i uregulował w art. 63 Konstytucji RP: "Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej." oraz w art. 54 ust. 1 Konstytucji RP "Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji."

Pamiętajmy również o przepisach zawartych inter alia: w art. 225 KPA: "§ 1. Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych. § 2. Organy państwowe, organy jednostek samorządu terytorialnego i inne organy samorządowe oraz organy organizacji społecznych są obowiązane przeciwdziałać hamowaniu krytyki i innym działaniom ograniczającym prawo do składania skarg i wniosków lub dostarczania informacji - do publikacji - o znamionach skargi lub wniosku.”
Jeśli do przedmiotowego wniosku dołączono petycję - należy uznać, że Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o petycjach ( tj. Dz.U. 2018 poz. 870)  -  osobą reprezentująca Podmiot wnoszący petycję - jest Prezes Zarządu wskazany w stopce 
*Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 5 ww. Ustawy - petycja niniejsza została złożona za pomocą środków komunikacji elektronicznej - a wskazanym zwrotnym adresem poczty elektronicznej jest skrzynka poczty elektronicznej Adresata ujawniona w BIP i z BIP pozyskana przez wnioskodawcę/petycjodawcę, etc 


Adresatem Petycji - jest Organ ujawniony w komparycji.
Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST)  - w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym
Eksperci NIK piszą: "Niewielka liczba składanych wniosków o udzielenie informacji publicznej, liczba skarg złożonych do WSA, jak również liczba pozwów złożonych do sądów rejonowych, świadczyć może o braku zainteresowania w egzekwowaniu powszechnego prawa do informacji publicznej. Z drugiej strony, realizację tego prawa utrudniają podmioty zobowiązane do pełnej przejrzystości swojego działania, poprzez nieudostępnianie wymaganej informacji publicznej" [Protokół pokontrolny dostępny w sieci Internet: LBY-4101-09/2010]. Mamy nadzieję, zmienić powyższą ocenę, być może nasz wniosek choć w niewielkim stopniu – przyczyni się do zwiększenia tych wskaźników.

Postulujemy, ABY NASZA PETYCJA NIE BYŁA W ŻADNYM RAZIE ŁĄCZONA Z ewentualnym PÓŹNIEJSZYM jakimkolwiek trybem zamówienia  nie musimy dodawać, że mamy nadzieję, iż wszelkie ewentualne postępowania będą  prowadzone z uwzględnieniem zasad uczciwej konkurencji - i o wyborze oferenta będą decydować jedynie ustalone przez decydentów kryteria związane inter alia z parametrami ofert oraz ceną. 

Oczywiście - wszelkie ewentualne postępowania - ogłoszone przez Jednostkę Administracji Publicznej - będące następstwem niniejszego wniosku - należy przeprowadzić zgodnie z rygorystycznymi zasadami wydatkowania środków publicznych -  z uwzględnieniem stosowania zasad uczciwej konkurencji, przejrzystości i transparentności -  zatem w pełni lege artis. 
Ponownie sygnalizujemy, że do wniosku dołączono plik podpisany  kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  Weryfikacja podpisu i odczytanie pliku wymaga posiadania oprogramowania, które bez ponoszenia opłat, można uzyskać na stronach WWW podmiotów - zgodnie z ustawą, świadczących usługi certyfikacyjne. 
* - niepotrzebne - pominąć 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Stare Kurowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-10-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Adam Szulc
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-11-02 10:47:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Maja Graczyk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-11-02 10:47:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Maja Graczyk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-11-07 11:34:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1961 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Stare Kurowo zawiadamiające strony postępowania (powyżej 10), iż na wniosek z dnia 04.10.2022 r. (złożony w dniu 10.10.2022 r.) inwestora PVE 50 Sp. z o.o., Jana i Jędrzeja Śniadeckich 21, 85-011 Bydgoszcz, działającego przez pełnomocnika Damiana Bębniste, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewidencyjnym 94, 95 obręb 0007 Łęgowo” planowanego na działkach 94,95 w obrębie ewidencyjnym Łęgowo.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Stare Kurowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-10-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Łukasz Węglarz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-10-19 14:20:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Maja Graczyk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-10-19 14:27:16
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Maja Graczyk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-10-19 14:27:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1536 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »